Zmeniť jazyk CZ Zmeniť jazyk SK

Spracovanie osobných údajov

Podmienky spracovania osobných údajov

Všeobecné ustanovenie

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu čl. 4 bod 7 a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je správcom osobných údajov My Jasmine Trading s.r.o, IČO: 06375308, Máchova 1147/1, 742 21 Kopřivnice (ďalej len: "správca").

Kontaktnými údajmi správcu sú:
Adresa: My Jasmine Trading s.r.o., Máchova 1147/1, 742 21 Kopřivnice
email: info@jasmineCZ.cz

Tieto podmienky upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.jasmineSK.sk, najmä zákazníkov (ďalej len "zákazník"), ktorí urobia na týchto stránkach objednávku.

Aké osobné údaje spracovávame?

Primárne spracovávame osobné údaje o zákazníkoch, ktoré nám sami poskytnú pri vytvorení objednávky.

Tieto údaje obsahujú:

- meno a priezvisko
- adresu
- e-mailovú adresu
- telefónny kontakt
- platobné údaje
v niektorých prípadoch to môžu byť aj ďalšie údaje, napríklad iná adresa adresa (v prípade, že sa adresa doručenia objednávky líši od fakturačnej adresy).

Za akým účelom osobné údaje spracovávame?

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

Osobné údaje používame pre vybavenie objednávky zákazníka, tzn. pre plnenie zmluvy medzi našou firmou a zákazníkom. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti potrebné pre vybavenie objednávky zákazníka (najmä zaevidovaní a spracovanie objednávky, platba, doručenie). Bez týchto údajov nemôžeme objednávku zákazníka vybaviť.

Náš e-shop je zapojený do programu "Overené zákazníkmi", kde zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov Vašu spokojnosť s nákupom na našom e-shope. Tento dotazník vám zasielame po každej vašej objednávke, pokiaľ ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania tohto dotazník v rámci programu "Overené zákazníkmi" vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho vo zisťovanie spokojnosti zákazníka s nákupom v našom e-shope. Pre tento účel (zasielanie dotazníka a vyhodnocovanie spätnej väzby) využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz. Pre tieto účely môžeme odovzdávať spracovateľovi vašu e-mailovú a informácie o zakúpenom tovare. Tieto vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane. Zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu "Overené zákazníkmi" môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom.

Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o mene a e-mailu, ktoré vyplníte pred začiatkom dotazu na náš e-shop do príslušného okna dotazníkového formulára. Vyplnením údajov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a e-mailovú adresu používame len k vybaveniu dotazu a nijako ďalej tieto osobné údaje nevyužívame.

Komu umožňujeme prístup k osobným údajom?

Ako správca poverujeme spracovaním osobných údajov subjekty, tzv. Spracovateľa. Spracovateľom je každý subjekt, ktorý pre nás spracováva osobné údaje pre účely a spôsobom, ktoré stanovíme. Odovzdávame iba tie údaje, ktoré spracovatelia nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb.

Spracovatelia, ktorých služby využívame:

 • PPL s.r.o. (transport tovaru)
 • TOPlist s.r.o. (audit návštěvnosti)
 • Heureka.cz (zaistenie dotazníka spokojnosti)
 • Google (audit návštěvnosti)
 • Facebook (audit návštěvnosti)

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje budeme spracovávať len za účelom plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky zákazníka, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru, najdlhšie však po dobu 5 rokov, alebo po dobu nevyhnutnú na plnenie archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, zákon o archívnictve a evidenciu alebo zákon o dani z pridanej hodnoty. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov osobné údaje vymazané.

Vaše práva plynúce zo spracovania osobných údajov


Vo vzťahu k nami vykonávaným spracovaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • Právo na prístup znamená, že si kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
 • Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie vašich osobných údajov, ak by boli nepresné a neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môžeme správne vybaviť vašu objednávku.
 • Právo na vymazanie údajov (tzv. Právo byť zabudnutý) znamená, že musíme vymazať vaše osobné údaje, ak A / už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, B / spracovanie je protiprávne, C / vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúci oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo D / nám to ukladá zákonná povinnosť.
 • Právo na obmedzenie spracovanie znamená, že kým nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadne spracovania vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie vašich osobných údajov tak, že tieto môžeme mať iba uložené a prípadne ich môžeme použiť z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.
 • Právo namietať znamená, že môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na účely priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávané.
 • Právo na prenosnosť údajov znamená, že nás môžete požiadať o odovzdanie vašich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte inému správcovi.


Všetky vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese: info@jasmineCZ.cz

Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk).

Bezpečnosť osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä použitím zámkov, hesiel a antivírusového programu.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára zákazník potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma. S týmito podmienkami zákazník vysloví súhlas zaškrtnutím príslušnej kolónky v internetovom formulári. Zaškrtnutím súhlasu zákazník potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.